Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Vergoeding en Tarieven 

In 2014 is de indeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland gewijzigd. De eerste zorg kan geleverd worden door de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van uw huisarts. Indien er meer zorg nodig is dan kunt u verwezen worden naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.


Verzekeraars

Ik werk in de Basis GGZ en heb contracten met alle zorgverzekeraars. Concreet betekent dit dat ik een contract heb met de zorggroepen: Achmea-Agis, Zilveren Kruis, Aevitae (EUCARE), FBTO, Cooperatie VGZ, CZ, De Friesland, DSW Stad Holland, Menzis, Multizorg VRZ. Deze groepen bieden onder verschillende benamingen zorgverzekeringen aan. De Basis GGZ wordt geheel vergoed uit uw basisverzekering. De zorg valt wel onder uw eigen risico. Voor 2021 is dit bedrag 385 euro in totaal.


Eigen risico per 2022

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de ggz wordt bekostigd. Vanaf 2022 moet de zorgverlener iedere maand een rekening naar de zorgverzekeraar sturen met daarop gefactureerd de aan u bestede directe tijd. Dit betekent dat de verzekeraar u daarna een rekening voor uw eigen risico kan sturen. Voorheen gebeurde dit pas als de gehele behandeling (uiterlijk 1 jaar na de start van de behandeling) was afgerond. Voor u kan het betekenen dat als u bijvoorbeeld start in november 2021 dat u uw eigen risico voor 2021 kwijt bent en als de behandeling doorloopt in 2022 u ook uw eigen risico voor 2022 kwijt bent. Voorheen was het zo dat als een behandeling in november startte en de behandeling liep door in het volgende jaar dat alleen het eigen risico voor het november jaar gold. Deze overgang pakt alleen nadelig uit voor hen die in de loop van 2021 starten. Als zorgverlener heb ik hierop geen enkele invloed, het zijn landelijke regels.

Tarieven

In het eerste gesprek bespreek ik met u aan de hand van uw klachten en de mate van ernst van deze klachten welke zorg nodig is. De overheid heeft bepaald dat er in Basis GGZ vier soorten prestaties mogelijk zijn die ieder hun eigen zorgzwaarte en daarbij gemiddelde behandelduur kennen. Deze prestaties heten: kort, middel, intensief en chronisch.
Psycholoog Janny van de Beek kent voor de wettelijk vastgestelde prestaties (NZA) de volgende tarieven:

 

 

 

 

NZA code Omschrijving Tarief Gemiddelde behandelduur
180001 Kort                                         522,13 euro 294 minuten
180002 Middel                                         885,01 euro 495 minuten
180003 Intensief                                      1.434,96 euro 750 minuten
180004 Chronisch                                      1.380,49 euro 750 minuten
180005 Onvolledig traject                                         228,04 euro 1 of 2 gesprekken

 

 

 

 

Met de diverse verzekeraars zijn aparte contractafspraken gemaakt ten aanzien van de tarieven. Per verzekeraar verschilt het percentage dat per prestatie in rekening gebracht wordt. De percentages liggen tussen 88% en 96% van het bovenstaande NZA tarief.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat niet alle problematiek valt onder verzekerde zorg. Relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen vallen niet onder verzekerde zorg. Bij deze problemen kan ik u wel helpen maar daarvoor krijgt u dan een rekening thuis gestuurd. Voor zorg die niet onder het basispakket valt (OVP genaamd) geldt een tarief van 90 euro per consult van 50 minuten.

 

Indien u niet tijdig afzegt (24 uur voor een afspraak) dan wordt 40 euro in rekening gebracht.


De zorgverzekeraars vragen daarnaast dat de behandeling gemonitord (ROM) wordt door het invullen van een korte vragenlijst aan het begin en einde van de behandeling. Ik zal u deze lijst aan het begin en eind van de behandeling mailen en u vragen deze in te vullen.

 

Jeugd GGZ valt per 1-1-2015 voor wat betreft vergoeding onder de gemeente waarin u woont. Per 1-1-2018 heb ik geen contracten meer met gemeenten vanwege teveel bureaucratische last. Dit betekent dat indien u uw kind bij mij aanmeldt u de behandeling zelf dient te betalen. Via uw gemeente kunt u informeren naar behandelaars die eventueel wel vergoed worden.